خانه / اجتماعی / گنجینه درون

گنجینه درون

گنجینە درون


برای دیدن زیبایی‌ها و مواهبی کە اطرافمان را احاطە کردەاند، کافی است کە چشم دل را باز کرد؛ برای برخوردار شدن از گنجینە نهانی وجود خود راه سادەتری در پیش‌رویمان قرار دارد و آن بهرەگیری از آن ثروت باطنی است تا عمری در آسایش و راحتی بسر برد. هرکس بە آن مقدار از ثروتی کە در زندگی نیاز دارد می‌تواند از گنجینە وجود خود برداشت کند.

این نکتە را از یاد نبرید کە یک قطعە آهنربا قادر است فلزی را چند برابر وزن خود جذب کند، حال آنکە اگر همین قطعە آهنربا خاصیت مغناطیسی‌اش را از دست بدهد، قادر بە بلندکردن یک ذرە برادە آهن هم نخواهد بود. در زندگی بە دو نمونە متفاوت از آدم‌ها برخورد می‌کنیم کە یکی “مغناطیس‌شدە” و شاد و سرحال و امیدوار و موفق است و دیگری فردی است کە قدرت مغناطیسی خود را از دست دادە و دیگر توان جذب ذرەای برادە آهن را نیز ندارد و ناامید و بدبین و ناتوان گشتە است. این افراد اگر موقعیت‌های مناسبی هم به دستشان بیفتد، نالە سر می‌دهند: “می‌ترسم موفق نشوم… می‌ترسم سرمایە‌ام را در این راه از دست بدهم… می‌ترسم مورد تمسخر مردم قرار بگیرم…” این قبیل اشخاص توان پیش‌رفتن و ترقی‌کردن ندارند. اما گروه دیگر بە پیش می‌تازند و رازی را کە از نسلی بە نسلی منتقل می‌شود و بدان نام پیشرفت و ترقی دادەاند، آشکار می‌سازند.

بە نظر شما این راز چیست؟ چگونە می‌توان این گنجینە را یافت و بە خدمت خود درآورد؟ این راز، با قدرت شگرفش در وجود خود شما نهفتە است. در زندگی قادر خواهید شد از شادمانی و تندرستی و رفاه و آسایش و آرامش بیشتر برخوردار شوید، مشروط بر آنکە بتوانید از این نیروی باطنی نهفتە در ضمیر خود بە نحو احسن استفادە نمایید. شما نیازی بدان ندارید کە در پی کسب و جمع‌آوری این نیرو باشید، چرا کە گنجینەی بیکران آن را در وجود خویش دارید و فقط کافی است بدانید کە چگونە می‌توانید آن را بە خدمت بگیرید و در تمام جنبەهای زندگیتان استفادە کنید.

در اعماق ضمیر شما، دریایی از هوش و قدرت و ثروت نهفتە کە بایستی بدان دسترسی پیدا کنید و از آن همە موهبتی کە در ذاتتان وجود دارد برخودار شوید. حال اگر از قدرت توانایی ذهنی خود آگاه شوید، بهرەگیری از آن کار سادەای خواهد بود. اگر با ذهنی روشن بە قضایا و مسائل روزمرە زندگی خود بنگرید، در هر لحظە از زمان با نیروی هوش و ادراک خود خواهید توانست برای مشکلاتی کە بر سر راە‌تان پدیدار خواهند شد، راەحل‌های مناسبی پیدا کنید.

دامنەی اندیشە و استدلالات شما گاە تا چنان حد و مرزی اعتلا پیدا ‌می‌کند کە قادر خواهید شد بە اکتشافات و ابداعات تازە نایل شوید و شگفتی‌های محیط اطرافتان را کە تاکنون بر شما ناشناختە ماندە بودند، کشف کنید. علاوە بر آن، اقیانوس لایتناهی هوش و ذکاوت نهفتە در باطن شما قادر است مجهولات و معماها را برایتان بە سادگی حل کند کە تا آن زمان از مقابلە با آن هراس داشتەاید و جرات رویارویی با آن‌ها را نداشتەاید. از آن پس، راه خود را در زندگی بە سهولت پیدا خواهید کرد و موانع کوچک، قدرت خودنمایی در برابر شما را نخواهند داشت.

نخستین ثمرەای کە از این اقدام خود خواهید گرفت، یافتن یاران و همقدمان مناسب و علاقەمند است کە قبلا از آن برخوردار نبودەاید. خودتان از این موضوع دچار حیرت خواهید شد کە چگونە یکبارە زندگیتان رنگ دیگری بە خود می‌گیرد. این بر شما است کە دنیای باطنی اندیشەها و احساسات و قدرت و نور و عشق و زیبایی را در خود کشف کنید. در این دنیا است کە راەحل تمام مسائل و علت تمام معلول‌ها را خواهید یافت و قادر خواهید شد تا خود را از زندان عقدەهای خویش نجات دهید و افق تازەای را پیش‌روی خود بگشایید.

نویسنده: بهزاد قادری

Image 2

درباره ی S1

همچنین ببینید

اطلاعیه برگزاری مراسم مردمی کومسای هورامان تخت 

اطلاعیه برگزاری مراسم مردمی کومسای هورامان تخت صباح محمدی،بخشدار هورامان به مریوان خبر: با استعانت …

یک دیدگاه

  1. باسلام.مطالب مفیدبود.سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *